Vítejte na e-learningovém portálu SŠTŘ Nový Bydžov.

logolink

Investice do rozvoje vzdělávání

E-learningový portál pro výuku na střední škole

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.05/02.0057

  • cílem projektu je zkvalitnění výuky s důrazem na domácí přípravu a systematické ověřování znalostí žáků pomocí testů, vytvořených vyučujícími
  • systém je klíčovým prvkem pro dálkovou formu výuky, vhodným doplňkem pro denní formu výuky všech oborů vzdělávání školy a zpřístupňuje studium osobám se zdravotním postižením

"Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Upozornění:

Výukové materiály umístěné na tomto serveru jsou určeny výhradně ke studijním účelům žáků školy a jejich další šíření a poskytování třetím osobám je v rozporu s autorským zákonem.
Skip novinky stránek

Novinky stránek

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses

Kurz řeší problematiku přepravy nebezpečných nákladů.
Výukové materiály kurzu řeší problematiku diagnostiky motorových vozidel kategorie N v provozu.
Kurz řeší problematiku ekonomické jízdy.
Kurz řeší přípravu uchazečů o testování ECDL.
Kurz řeší výuku uchazečů o oprávnění obsluhy vysokozdvižných vozíků.
Kurz řeší problematiku rolí manažera dopravní formy.
Kurz řeší výuku odborného cizího jazyka řidičů - anglický jazyk.
Kurz řeší výuku odborného cizího jazyka řidičů - německý jazyk.
Kurz řeší problematiku výuky odborného cizího jazyka - ruský jazyk.
Kurz řeší témata perio**ých školení řidičů, držitelů profesních průkazů.
Kurz řeší problematiku personální činnosti firmy.
Kurz řeší problematiku přepravy nebezpečných nákladů.
Kurz připravuje řidiče k závěrečné zkoušce k rozšíření oprávnění ze skupiny B na skupinu B+E.
Kurz řeší výuku při přípravě na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na skupinu C.
Kurz připravuje frekventanty na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny C na skupinu C+E.
Kurz přináší obsah teoretické přípravy ke zkoušce k získání řidičského průkazu skupiny B.
Kurz řeší problematiku zásad obchodního jednání v oblasti obecné i v oblasti dopravy.
Kurz řeší problematiku psychologické přípravy řidiče.
Kurz řeší teoretickou přípravu k získání dovedností v mezních situacích řidiče.
Kurz obsahuje výukový materiál k celní problematice ve vztahu k řidičům nákladní dopravy.
Kurz řeší výuku v rámci školení obsluhy digitálních tachografů.
Kurz řeší problematiku činnosti dispečerů dopravy.
Kurz přináší studijní materiály pro adepty zkoušky k získání profesního oprávnění řidiče.
Kurz řeší obsah výuku zdravotní přípravy uchazečů o získání řidičského oprávnění.
Tento proces definuje pravidla pro strukturu, nadřazenost a podřízenost dokumentace školy a řeší způsob jejího řízení.
Cílem procesu je zajistit řízení dokumentace školy – vytváření nových dokumentů, jejich přezkoumání, schvalování, distribuci, změny, aktuálnost, archivaci a skartaci.
Proces stanovuje způsob seznámení všech zaměstnanců se stávající dokumentací a způsob zajištění dostupnosti dokumentace v místech jejího používání.

Proces určuje způsob získávání nových zaměstnanců a jejich přijetí do pracovního poměru a zároveň ukončení pracovního poměru zaměstnanců.

Proces popisuje určování kompetencí a poskytování vzdělávání zaměstnancům.
Proces popisuje provádění všech revizí a kontrol infrastruktury potřebné pro zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu.
Proces popisuje přezkoumání SMK vedením školy
Proces popisuje způsob zajištění školení BOZP a PO.
Proces definuje postup školy při získávání nových profesních partnerů a další spolupráci s nimi.
Proces popisuje činnosti školy směřující k získání zájmu žáků o přijetí ke studiu na škole a další úkony probíhající v rámci procesu přijímacího řízení dle zákonných předpisů
Proces popisuje organizaci zajištění praktického vyučování dle ŠVP SŠTŘ Nový Bydžov.
Proces popisuje organizaci autoškoly s výukou skupin T, B, C v rámci vzdělávání podle ŠVP školy.
Proces popisuje organizaci svářečské školy s výukou v kurzu ZK 135 1.1 a ZK 311 1.1 dle
ŠVP.
Proces popisuje organizaci stanice technické kontroly a stanice měření emisí.
Proces popisuje přípravu a vlastní průběh maturitních a závěrečných zkoušek.
Poradenské služby poskytuje výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli a pedagogickými pracovníky žákům a jejich zákonným zástupcům.
Provádění preventivní činností ve výchovně vzdělávacím procesu směřující k ochraně žáků před nežádoucími sociálně patologickými projevy chování, jako jsou užívání návykových látek, šikana, vandalismus, gamblerství, kriminalita, rasismus a záškoláctví
Proces popisuje činnosti pro zabezpečení ubytování žáků dle platných hygienických norem a legislativy pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Proces popisuje činnost testovacího střediska ECDL a manažera tohoto střediska. Hlavními činnosti jsou nabídka certifikátu žákům,zaměstnancům a veřejnosti, propagace konceptu, zajištění dostupnostistudijních materiálů a logistika samotného testování až po udělení certifikátu.
Proces popisuje činnost v oblasti PR na SŠTŘ Nový Bydžov. Hlavními činnostmi jsou spolupráce pracovníků školy v této oblasti, delegování jednotlivých úkolů, zvolení vhodné formy jejich zpracování a následné zveřejnění nejvhodnějšími způsoby.
Příručka kvality

Předmět Dopravní právo je zaměřen na právní problematiku z hlediska dopravy, autoškol, školících středisek řidičů a z hlediska majitelů a správců pozemních komunikací
Předmět právní nauka se zabývá obecnými atributy práva, Obchodním a Občanským zákoníkem, smluvními vztahy v podnikání a Zákoníkem práce.
Právní nauka ve 2.ročníku oboru Dopravní provoz se zabývá Živnostenským zákonem, daňovými zákony, zákonem na ochranu spotřebitele, exekučním řádem, správním řádem a zákonem o zaměstnanosti
Ekonomika podniku 1. ročník nástavbové studium

Právní nauka 1.ročník nástavbové studium se věnuje zajména Obchodnímu a Občanskému zákoníku, problematice smluvních vztahů a Zákoníku práce.

Právní nauka 2.ročníku nástavbového studia se věnuje zejména živnostenskému zákonu, daňovým zákonům, zákonu o zaměstanosti a problematice exekučního a správního řádu.
Diagnostická zařízení pro 3.ročník ŠVP Silniční doprava.

Výuka předmětu Diagnostická zařízení 4. ročník pro ŠVP Silniční doprava.

Výuka elektrotechniky v 1.ročníku ŠVP Silniční doprava.

Výuka elektrotechniky pro ŠVP Silniční doprava 2.ročník.

Výuka předmětu Mechanika pro 1.ročník ŠVP Silniční doprava.
Výuka předmětu Mechanika pro 2.ročník ŠVP Silniční doprava.

Výuka předmětu Mechanika pro 3.ročník ŠVP Silniční doprava.
Výuka předmětu Silniční vozidla pro 3.ročník ŠVP Silniční doprava.
Výuka předmětu Silniční vozidla pro 4.ročník ŠVP Silniční doprava.
Výuka předmětu Strojnictví pro 1.ročník ŠVP Silniční doprava.
Výuka problematiky technologie a řízení dopravy v 3.ročníku ŠVP Silniční doprava.
Výuka problematiky technologie a řízení dopravy v 4.ročníku ŠVP Silniční doprava.
Výuka problematiky elektropříslušenství motorových vozidel v 2.ročníku oboru Autoelektrikář

Výuka problematiky elektropříslušenství motorových vozidel v oboru Autoelektrikář.

Výuka přehledu o elektrotechnických materiálech v 1.ročníku oboru Autoelektrikář.